บัณฑิตวิทยาลัย (ระดับบัณฑิตศึกษา)


สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน


ตัวอย่างหลักสูตร การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows , Listening and Note Taking , การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) , การออกแบบสอบถาม (Questionnaire design) , Giving Oral Presentation , Writing a Synthesis Paper or a Journal Article และะหลักสูตรอื่นๆ อีกมาก อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
โมดูล 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โมดูล 2 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์ (USING THE COMPUTER AND MANAGING FILES)
โมดูล 3 สารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION)
โมดูล 4 การประมวลผลคำ (WORD PROCESSING)
โมดูล 5 ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ( SPREADSHEETS )
โมดูล 6 การนำเสนอผลงาน ( PRESENTATION )
โมดูล 7 ฐานข้อมูล ( DATABASE )
สำนักวิทยบริการ
(สำหรับหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)

ศูนย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ตัวอย่างหลักสูตร Know Your Library , How to Seek Information on Library Web OPAC , Online Database for Research & Study in Humanities & Social Sciences , Online Database for Research & Study in Sciences & Technology , Online Database for Research & Study in Health Sciences , Managing Citations Using Zotero , Turnitin เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
© training.kku.ac.th All rights reserved KKU Khon Kaen University.